Kontrole zewnętrzne


Wykaz kontroli realizowanych przez podmioty zewnętrzne
Lp. Podmiot kontrolujący Temat kontroli - okres kontroli
1. Urząd Kontroli Skarbowej Katowice Audyt operacji POKL
Okres kontroli: 24.02.2015r.-16.04.2015r.
2. Rada Powiatu Wodzisławskiego Kontrola w zakupach zadań statutowych
Okres kontroli: 18.05.2015r.-30.06.2015r.
3. Wojewoda Śląski Sprawdzenie prawidłowości i efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy na organizację staży oraz przyznawania bonów stażowych.
Okres kontroli: 30.06.2015r.-03.07.2015r.
4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Rybnik Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, ustalanie uprawnień
Okres kontroli: 08.09.2015r.-21.09.2015r.
5. Wojewoda Śląski Sprawdzenie prawidłowości realizacji działań PUP zmierzających do aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych z ustalonym III profilem zgodnie z ustawą.
Okres kontroli: 26.07.2016r.-29.07.2016r.
6. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Kontrola projektu POWER 01.01.01-24-0021/16
Okres kontroli: 29.08.2016r.-31.08.2016r.
7. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Kontrola w zakresie całokształtu gospodarki finansowej oraz organizacji kontrolowanej jednostki za okres od 24.10.2014r. Do dnia zakończenia kontroli.
Okres kontroli: 24.10.2016r.-02.12.2016r.
8. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Kontrola realizacji projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim (III)"
Okres kontroli: 18.12.2017r.-20.12.2017r.
9.

Departament ds. Kontroli i Windykacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie wydatkowania przez Powiat Wodzisławski środków PFRON przekazywanych wg algorytmu i wydatkowanych w 2016 roku na realizację ustawowych zadań tj. przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zgodnie z art. 12a oraz 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 poz. 2046 ze zm.)
Okres kontroli: 19.02.2018r. - 23.02.2018r.

10. Wojewoda Śląski Ocena prawidłowości wydawanych orzeczeń administracyjnych i przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustawy.
Okres kontroli: 12.03.2018r. - 15.03.2018r.
11. Starosta Powiatu Wodzisławskiego

Kontrola w zakresie analizy wydatków budżetowych za okres od 01.01.2016r. do 14.09.2018r.
Okres kontroli: 27.08.2018r. – 14.09.2018r.

12. Wojewoda Śląski Kontrola w zakresie stopnia przygotowania organizacyjnego i realizacji zadań w zakresie podejmowania pracy przez cudzoziemców w 2018r.
Okres kontroli: 28.08.2018r. - 29.08.2018r.
13. Wojewoda Śląski Kontrola w zakresie wydatkowania środków FP obejmująca refundowanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.
Okres kontroli: 30.08.2018r. - 04.09.2018r.
14. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Kontrola projektu pn. "Gotowi na zmiany" realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 RPO WSL.
Okres kontroli: 23.05.2019 r. i 04.06.2019 r. oraz 16 -18.12.2019 r.

15.

 

Wojewoda Śląski Kontrola w zakresie prawidłowości i celowości wykorzystania środków Funduszu Pracy na organizację szkoleń dla pracowników PUP zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018r., poz. 1265 z późn.zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.
Okres kontroli: 16.07.2019r. - 19.07.2019r.
16. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Kontrola projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wodzisławskim (IV) POWER
Okres kontroli: 30.06.2020 - 31.01.2021r.

17. Wojewoda Śląski

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Pracy na realizację Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jw. oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.
Okres kontroli: 01.07.2021 - 07.07.2021r.

18. Wojewoda Śląski

Sprawdzenie zgodności stosowania instrumentów i świadczeń usług Rynku Pracy oraz przyznawania świadczeń z tytułu bezrobocia w stosunku do zarejestrowanych bezrobotnych z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021r. poz. 1100) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.
Okres kontroli: 19.07.2021 - 20.07.2021r.

Przebieg i efekt kontroli zewnętrznych jest dostepny w trybie dostępu do informacji publicznej

Informacja wytworzona przez:
Ewa Czerniawska , w dniu:  13‑02‑2018 14:23:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Ratajczak
email: rratajczak@pup.wodzislaw.pl tel.:32 459 29 73
, w dniu:  13‑02‑2018 14:23:23
Data ostatniej aktualizacji:
15‑09‑2021 10:07:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie