Ochrona danych osobowych


Inspektor ochrony danych (IOD) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim:


Sylwia Styrnol

ul. Michalskiego 12
44-300 Wodzisław Śląski

e-mail: iod@pup-wodzislaw.pl
tel. 32 459 29 70

Przetwarzanie danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim

 

Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy (ul. Michalskiego 12, 44-300 Wodzisław Śląski).

 

1   W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

W większości przypadków Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – m.in. w celu wydawania decyzji administracyjnych, realizacji zadań publicznych, prowadzenia rejestrów publicznych. Dane przetwarzamy również w związku z koniecznością spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, tj. np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, oraz gdy jest to niezbędne do wykonania umów, których są Państwo stroną. W pewnym zakresie przetwarzamy dane osobowe również na podstawie Państwa zgody – np. dane ułatwiające kontakt z Państwem, prowadzenie działalności promocyjnej, organizacja imprez, realizacja projektów.

Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych. Zbiory tworzone doraźnie usuwamy bezpośrednio po osiągnięciu celu przetwarzania.

 

2   Jakie dane należy nam podać?

W większości przypadków podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych w Urzędzie Pracy jest obowiązkiem ustawowym. Obowiązek dotyczy wskazania Państwa danych identyfikacyjnych i innych stron postępowania oraz danych opisujących okoliczności składanego wniosku (np. wykazanie interesu prawnego, posiadanych uprawnień itp.). W takich przypadkach lub w przypadku konieczności zawarcia między nami umowy podanie danych w wymaganym zakresie jest niezbędne, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji przez nas treści żądania lub zawarcia umowy. W przypadku zbierania danych w oparciu o Państwa zgodę, można odmówić przekazania danych, przy czym może się to wiązać z brakiem możliwości wzięcia udziału w danym przedsięwzięciu, projekcie. Dodatkowo mogą nam Państwo przekazać dane opcjonalne, które nie warunkują realizacji usługi lub zawarcia umowy, przy czym mogą np. usprawnić komunikację między nami (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).

 

3   Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań. Państwa dane przekazujemy czasowo również podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w tym podwykonawcom wspierających nas w realizacji naszych działań. Przetwarzanie Państwa danych ujętych w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych. Państwa dane przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń względem Państwa.

 

4   Przysługujące Państwu uprawnienia

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów RODO oraz innych przepisów Unii lub przepisów krajowych, odnoszących się do ochrony danych. W celu realizacji powyższych praw mogą Państwo złożyć do nas wniosek.

Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacje o konkretnych celach przetwarzania, podstawach prawnych w ramach realizacji danej sprawy:

Plik pdf Klauzula informacyjna według art.13 RODO względem podmiotu danych - pracodawcy
07‑08‑2018 08:34:30


w celu realizacji zgłoszonej w urzędzie krajowej i w sieci EURES oferty pracy, zawarcia umowy na podstawie złożonego wniosku o zorganizowanie np. stażu, prac interwencyjnych, robót publicznych, refundacji doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, prac społecznie użytecznych lub innych form wsparcia, dokonania wpisu oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń lub wydania zezwolenia na pracę sezonową, wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracownika.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
715KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna według art.13 RODO względem podmiotu danych - bezrobotni
07‑08‑2018 08:38:23


w celu rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy, wypłaty przyznanych świadczeń, zgłoszenia do ubezpieczeń osób bezrobotnych i członków rodzin, wyrejestrowania z ewidencji urzędu, świadczenia usług rynku pracy tj. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizacji szkoleń oraz możliwości skierowania do udziału np. w stażu, pracach interwencyjnych lub innych instrumentach rynku pracy w zależności od ustalonego profilu pomocy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
716KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna według art.13 RODO względem podmiotu danych - monitoring wizyjny
07‑08‑2018 13:21:15


w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia ADO.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
715KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
153KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna według art. 13 RODO względem podmiotu wnioskującego o informację publiczną
10‑05‑2019 14:52:26

 

w celu realizacji prawa dostępu do informacji publicznej

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna według art. 13 i 14 RODO względem Instytucji Zarządzającej
16‑06‑2023 10:16:26


w celu monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, analiz, ekspertyz, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników, rejestracji i przechowywania w formie elektronicznej danych dotyczących projektu, archiwizacji dokumentacji, prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych, wykrywaniu nieprawidłowości, nakładaniu korekt finansowych, odzyskiwania środków wypłaconych w związku z realizacją projektu, rozliczania finansowego projektu na etapie weryfikacji wniosków o płatność.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna według art. 13 i 14 RODO względem Instytucji Pośredniczącej
16‑06‑2023 10:23:33


w celu monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, analiz, ekspertyz, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników, rejestracji i przechowywania w formie elektronicznej danych dotyczących projektu, archiwizacji dokumentacji, prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych, wykrywaniu nieprawidłowości, nakładaniu korekt finansowych, odzyskiwania środków wypłaconych w związku z realizacją projektu, rozliczania finansowego projektu na etapie weryfikacji wniosków o płatność.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
109KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Rafał Ratajczak , w dniu:  25‑05‑2018 07:45:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Ratajczak
email: rratajczak@pup.wodzislaw.pl tel.:32 459 29 73
, w dniu:  25‑05‑2018 07:45:58
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2023 10:28:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie