Deklaracja zgodnosci


Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim.

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • brak dostępności języka migowego,
  • dokumenty mogą nie mieć dowiązanych etykiet tekstowych,
  • część z opublikowanych multimediów oraz zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Pająk, sekretariat@pup-wodzislaw.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 459 29 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Michalskiego 12 i posiada trzy wejścia (opisane jako A,B lub C). Wejście C jest oznakowane dla osób z niepełnosprawnościami za pomocą piktogramu. Na wszystkich drzwiach umieszczona jest informacja kierunkująca osoby z niepełnosprawnościami do wejścia dla nich przeznaczonego. Przy wejściu umieszczono dzwonek informujący pracowników o potrzebie wyjścia do klienta na wózku inwalidzkim, który nie jest w stanie dostać się samodzielnie do budynku. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami – zgodnie z ich życzeniem – obsługiwane są w pomieszczeniach biurowych na parterze budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Jeden z korytarzy wewnątrz budynku (od wejścia C) jest odpowiednio zaadaptowany w celu umożliwienia poruszania się po nim osobom z niepełnosprawnościami (cztery stopnie są dłuższe i niższe, łatwiejsze do pokonania przez osoby z niepełnosprawnościami)

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Urząd nie posiada miejsc parkingowych dedykowanych dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak dostępności tłumacza migowego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑08‑2021 12:58:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive